"To be, …OR NAH?"

- William Shakespeare (via ora-le)

(Source: spacetiger-bonsai, via sukoshi-gosuto)